Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738,
PSČ 564 01, IČ: 25954024,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17369

1. Předmět úpravy

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o., se
sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01, IČ: 25954024 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou či osobou, jež jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv, jakož i způsob plnění a úhrady
kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků z vad zboží.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Registrace kupujícího

2.1. Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen „EOS“) prodávajícího

2.1.1. Kupující, který projeví zájem o nákup zboží u prodávajícího prostřednictvím EOS prodávajícího, nejprve
vyplní registrační formulář v elektronické podobě, který nalezne na internetové adrese
www.drevomaterial.cz.

2.1.2. Firma se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Právním základem
pro zpracování osobních údajů klientů je plnění smlouvy. Doba jejich uchování se řídí ostatními zákonnými
ustanoveními.

2.1.3. Kupující je při registraci seznámen se zpracováním osobních údajů dle bodu 2.1.2.

2.1.4. Kupující stvrzuje svou registrací zároveň souhlas se zněním obchodních podmínek.

2.1.5. Poté, co kupující potvrdí, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, přidělí
mu prodávající tzv. zákaznický identifikační kód a přihlašovací heslo, pod kterým se kupující bude
přihlašovat do EOS prodávajícího.

2.1.6. Přidělený zákaznický identifikační kód a přihlašovací heslo se oběma stranami považují za přísně důvěrné
a obě strany se zavazují s nimi nakládat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití neoprávněnou osobou,
jinak odpovídají za škody tím druhé straně způsobené.

2.1.7. Po odsouhlasení těchto obchodních podmínek zaregistruje prodávající kupujícího do svého EOS a kupující
bude oprávněn prostřednictvím svého zákaznického kódu objednávat zboží v EOS prodávajícího.

2.2. Registrace kupujícího mimo EOS prodávajícího

2.2.1. Kupující, který projeví zájem o nákup zboží u prodávajícího bez využití EOS, kontaktuje prodávajícího
osobně.

2.2.2. Na základě výslovné žádosti kupujícího a po seznámení kupujícího se zněním obchodních podmínek
prodávající zaregistruje kupujícího do svého obchodního systému (dále jen „OS“).

2.2.3. Kupující je zároveň při registraci seznámen se zpracováním osobních údajů dle bodu 2.1.2.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce na internetové adrese www.drevomaterial.cz(dále
jen „webové rozhraní obchodu“) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Veškerá prezentace zboží a vzorky barev umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou připravovány
s velkou mírou pečlivosti, nicméně jejich charakter je pouze informativní a mohou se lišit od skutečné
podoby zboží. Případné menší barevné či jiné odchylky od zobrazené prezentace zboží nejsou důvodem
pro reklamaci zboží.

Uzavření kupní smlouvy s využitím EOS prodávajícího

3.3. Kupující se prostřednictvím svého zákaznického identifikačního kódu a přihlašovacího hesla přihlásí
do EOS prodávajícího a vyplní objednávku, kterou prostřednictvím EOS odešle prodávajícímu. Odesláním
objednávky zároveň kupující akceptuje ceny zboží v objednávce uvedené.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné
písemné potvrzení objednávky.

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, e-mailem označeným jako „oznámení o doručení objednávky“, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v elektronickém formuláři, přičemž platí, že pokud není uvedeno v tomto potvrzení
jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu článku 3.6. těchto
obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

3.6. Smluvní vztah, kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je kupujícímu zasláno prostřednictvím EOS elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
Uzavření kupní smlouvy bez využití EOS

3.7. Kupující písemně, telefonicky, osobně či prostřednictvím elektronické pošty objedná dodání zboží
u prodávajícího, přičemž svou objednávkou zároveň akceptuje ceny zboží uvedené v aktuálním ceníku.

3.8. Prodávající telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky, přičemž tímto
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

3.9. Kupující bere na vědomí, že nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané bez využití EOS jsou tyto obchodní
podmínky. Kupující se zavazuje před každým objednáním zboží seznámit se s aktuálním zněním
obchodních podmínek a objednáním zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním
obchodních podmínek.

4. Dodání zboží

4.1. Zboží objednané kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami dodá prodávající kupujícímu:

a) osobně ve své provozovně,
b) odevzdáním dopravci.

4.2. Místem plnění bude adresa uvedená kupujícím v objednávce, přičemž prodávající si vyhrazuje právo dodat
zboží kupujícímu pouze osobně ve své provozovně.

4.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s občanským zákoníkem.

5. Kupní cena a její splatnost

5.1. Kupní cena za zboží objednané podle těchto obchodních podmínek a případné náklady spojené s dodáním
zboží (dále jen „kupní cena“) dle kupní smlouvy jsou splatné při převzetí zboží kupujícím od prodávajícího
či dopravce, pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak.

5.2. Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu, příjmový doklad) s vyúčtováním sjednané kupní ceny, přičemž
tento daňový doklad bude připojen k zásilce zboží, pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno
vystavení daňového dokladu s vyúčtováním kupní ceny dodaného zboží po uplynutí sjednaného období.

5.3. V případě uzavření kupní smlouvy s využitím EOS prodávající vystavený daňový doklad umístí nejpozději
do 2 pracovních dnů od dodání zboží, popř. od uplynutí stanového období na svém portálu EOS tak, aby k
němu měl přístup kupující za použití svého zákaznického identifikačního kódu a hesla. Kupující je pak
povinen sám si tento daňový doklad na EOS zpřístupnit a vytisknout jej pro své účely. Kupní cena za zboží
je v tomto případě splatná nejpozději do dne uvedeného na daňovém dokladu, bez ohledu na to, zda a
kdy si v souladu s touto smlouvou kupující zpřístupní a vytiskne daňový doklad z portálu EOS.

5.4. Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů e-mailem. E-mailovou adresu pro zasílání daňových
dokladů sdělí prodávajícímu prostřednictvím systému EOS.

6. Odpovědnost za vady zboží

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody
na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající
způsobil porušením své povinnosti.

6.3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti
poznat již při uzavření smlouvy.

6.4. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout při jejím převzetí a přesvědčit se o jejích vlastnostech
a množství.

6.5. Postup při uplatnění nároku z vad zboží je upraven v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto
obchodních podmínek jako příloha č. 1.

V Žamberku dne 24. 5. 2018
………………………

Prodávající
Dřevomateriál s.r.o.
zast. jednatelem Ing. Vladimírem Vítkem

Příloha č. 1

Reklamační řád

obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738,
PSČ 564 01, IČ: 25954024,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17369
Reklamační řád stanovuje postup ohledně práv z vadného plnění - zboží zakoupeného zákazníky - podnikateli.

1. Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat. Dále je nutné zkontrolovat počet nákladových kusů
zásilky. U zboží odesílaného prostřednictvím dopravce je nutné v případě neodpovídajícího počtu
nákladových kusů zásilky uvést výhradu do reklamačního protokolu. Pokud tak kupující neučiní, potvrzuje
svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad. V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné
s dopravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží a v případě
zjištění poškození zboží sepsat s dopravcem reklamační protokol.

2. Reklamaci zjevných vad je nutné uplatnit ihned při převzetí. Reklamaci skrytých vad je nutné uplatnit
bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

3. Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit pouze písemně vyplněním reklamačního formuláře – elektronicky
e-mailem na reklamace@drevomaterial.cz, případně prostřednictvím EOS.

4. Při nahlášení reklamace je nutné vyplnit všechna povinná pole v reklamačním formuláři, jedná se zejm.
o číslo daňového dokladu, číslo dodacího listu, kód a název sortimentu, reklamovaný počet, důvod reklamace
(specifikace vady) a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Nedílnou součástí reklamačního formuláře je
fotodokumentace.

5. Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, zajišťuje jeho vrácení na provozovnu prodávajícího na adrese Orlická
kasárna 738, 564 01 Žamberk kupující.

6. Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad
zboží, je povinen toto oznámení prověřit. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději
do 30-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího
oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.

7. Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak) v původním kompletním neponičeném
obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude se zbožím
manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku, musí být zboží uloženo na prokladech, a to tak, aby nedošlo
k poškození při manipulaci. Vrací-li se zboží, které bylo dodáno samostatně na paletě, je potřeba toto zboží
poslat zpět dostatečně zabalené a upevněné na paletě a před odesláním je nutné zajistit fotodokumentaci
zboží bez obalu i v obalu. Vrací-li se zboží zabalené v originálním obalu od výrobce, nesmí být obal nikterak
popsaný, veškeré písemnosti je nutné vložit do obalu.