Reklamace

Zjistili jste při rozbalení u produktu vadu? Neváhejte nás kontaktovat. Stáhněte si reklamační formulář, vyplňte a zašlete zpět na naši adresu. Pokusíme se vyřešit, v co nejkratším čase. Formulář reklamace si můžete stáhnout zde. Více podrobnějších informací a reklamační řád najdete níže.

Reklamační řád

obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738,
PSČ 564 01, IČ: 25954024,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17369
Reklamační řád stanovuje postup ohledně práv z vadného plnění - zboží zakoupeného zákazníky - podnikateli.

1. Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat. Dále je nutné zkontrolovat počet nákladových kusů
zásilky. U zboží odesílaného prostřednictvím dopravce je nutné v případě neodpovídajícího počtu
nákladových kusů zásilky uvést výhradu do reklamačního protokolu. Pokud tak kupující neučiní, potvrzuje
svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad. V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné
s dopravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží a v případě
zjištění poškození zboží sepsat s dopravcem reklamační protokol.

2. Reklamaci zjevných vad je nutné uplatnit ihned při převzetí. Reklamaci skrytých vad je nutné uplatnit
bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

3. Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit pouze písemně vyplněním reklamačního formuláře – elektronicky
e-mailem na reklamace@drevomaterial.cz, případně prostřednictvím EOS.

4. Při nahlášení reklamace je nutné vyplnit všechna povinná pole v reklamačním formuláři, jedná se zejm.
o číslo daňového dokladu, číslo dodacího listu, kód a název sortimentu, reklamovaný počet, důvod reklamace
(specifikace vady) a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Nedílnou součástí reklamačního formuláře je
fotodokumentace.

5. Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, zajišťuje jeho vrácení na provozovnu prodávajícího na adrese Orlická
kasárna 738, 564 01 Žamberk kupující.

6. Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad
zboží, je povinen toto oznámení prověřit. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději
do 30-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího
oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.

7. Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak) v původním kompletním neponičeném
obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude se zbožím
manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku, musí být zboží uloženo na prokladech, a to tak, aby nedošlo
k poškození při manipulaci. Vrací-li se zboží, které bylo dodáno samostatně na paletě, je potřeba toto zboží
poslat zpět dostatečně zabalené a upevněné na paletě a před odesláním je nutné zajistit fotodokumentaci
zboží bez obalu i v obalu. Vrací-li se zboží zabalené v originálním obalu od výrobce, nesmí být obal nikterak
popsaný, veškeré písemnosti je nutné vložit do obalu.